Lindet Vandværk
ForsideInfoTakster
Ejerskifte
Måleraflæsning
Generalforsamling
Regnskab
Regulativ Lolland
Vedtægter

 

VEDTÆGTER

FOR

LINDET VANDVÆRK a.m.b.a.

(der henvises generelt til "Regulativ Lolland")

 

 

§ 1

Navn og hjemsted

 

Selskabet Lindet Vandværk a.m.b.a.,  oprindelig stiftet den 30. oktober 1949 under navnet Lindet Vandforsyning andelsselskab, er på ekstraordinær generalforsamling den 19. maj 2010 omdannet til Lindet Vandværk a.m.b.a.

 

Selskabet har hjemsted i Lolland  Kommune.

 

§ 2

Formål

 

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

 

§ 3

Medlemmer

 

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

 

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, medmindre andet er tinglyst på ejendommen.

 

§ 4

Medlemmernes rettigheder

 

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Lolland Kommune fastsatte regulativ.

 

Ved indmeldelse udleveres gældende vedtægter, regulativ og  takstblad.

§ 5

Medlemmernes forpligtigelser og hæftelser i øvrigt

 

For enhver af selskabets forpligtigelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.

 

Hvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive erklæring om, at

vedkommende indtræder med alle de rettigheder og forpligtigelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af tilslutningsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

 

Hvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

 

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring indtræder i medlemmets forpligtigelser over for selskabet. Når selskabet modtager ejerskifteerklæringen, ophører medlemmets rettigheder og forpligtigelser over  for selskabet.

 

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

 

Selskabet kan over for  nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.

 

§ 6

Udtræden af selskabet

 

Udtræden af selskabet kan ske i tilfælde af nedrivning, ved grundens ophør som selvstændig matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

 

Såfremt en grund ophører som selvstændig matrikelnummer,  afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

 

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.


 

§ 7

Levering til ikke-medlemmer (købere)

 

Institutioner - som ifølge deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som ifølge særlige omstændigheder - ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelser om andelsret og hæftelse.

 

Det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

 

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

 

§ 8

Generalforsamling

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

 

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinær som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved annonce i Extra Posten og på vandværkets hjemmeside.

Af annoncen skal fremgå, at det reviderede, underskrevne regnskab samt resultatbudget fremsendes ved henvendelse til kassereren eller kan trykkes ud (downloades) fra vandværkets hjemmeside.

 

Forslag , der af bestyrelsen og medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Forslag, der ikke er optaget på dagsordenen kan ikke sættes under afstemning.

 

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

 

                     1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

                     2. Bestyrelsens beretning

                     3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

                     4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

                     5. Behandling af rettidigt indkomne forslag

                     6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

                     7. Valg af 2 kritiske revisorer og  1 revisorsuppleant

                     8. Eventuelt              

 

Bestyrelsen kan herudover antage en statsautoriseret/registreret revisor. I så tilfælde vælges kun 1 kritisk revisor.

 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25 % af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 2 måneder efter modtagelsen af begæringen og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen. De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

§ 9

Stemmeret og afstemninger

 

Hvert medlem har 1 stemme.

 

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere 1 stemme ved fuldmagt.

 

Et hvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

 

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er tilstede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for. Er en af disse betingelser ikke opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, hvor forslaget kan vedtages ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

 

§ 10

Bestyrelsen

 

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen; idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 medlemmer ved lige årstal og 3 medlemmer ved ulige årstal.

 

Formand og næstformand kan ikke gå af samme år.

 

Herudover er hvert år valgt 1suppleant, som ved afgang fra bestyrelsen indtræder som bestyrelsesmedlem i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Suppleanten indkaldes til bestyrelsesmøderne på lige fod som bestyrelsesmedlemmerne, men har ingen stemmeret på bestyrelsesmøderne.

 

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant kan finde sted.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelse af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

 

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Forhandlingsprotokollen er ved forespørgsel af en andelshaver frit tilgængelig.

 

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inklusive eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen. Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

 

 

§ 11

Tegningsret

 

Selskabet tegnes af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem.

 

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

 

Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

 

§ 12

Regnskab

 

Selskabets regnskabsår løber fra den  01. januar til den 31. december.

 

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

 

Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte 2 kritiske revisorer, samt en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

 

 

§ 13

Opløsning

 

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkninger i forsynings- mulighederne, f. eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsning dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

 

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

 

 

§ 14

Ikrafttræden

 

Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 30. oktober 1949, og senest ændret på generalforsamlingen den 19. maj 2010.

 

Forside
Meddelser
Info
Takster